Waar ben je naar op zoek?

Algemene voorwaarden Gimbrère Advocaten

 1. Gimbrère International Advocaten is een eenmanszaak die wordt gedreven voor rekening van mr. F.T.H. Gimbrère, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20146340. 
   
 2. Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de degenen die voor Gimbrère International Advoca-ten werkzaam zijn. 
   
 3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Gimbrère International Advocaten.
   
 4. Gimbrère International Advocaten is verzekerd in overeenstemming met de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gimbrère International Advocaten wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. 
   
 5. Gimbrère International Advocaten zal bij het inschakelen van derden (zoals, onder meer, buitenlandse advocaten schade-experts, belastingadviseurs en accountants, doch uitgezonderd deurwaarders en procureurs) zo veel moge-lijk tevoren overleg plegen met de opdrachtgever. Gimbrère International Advocaten is niet aansprakelijk voor fou-ten of tekortkomingen van alle ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de op-drachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden. 
   
 6. Alle aanspraken jegens Gimbrère International Advocaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Gimbrère International Advocaten binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijker-wijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. 
   
 7. De opdrachtgever vrijwaart Gimbrère International Advocaten tegen alle aanspraken van derden en is gehouden Gimbrère International Advocaten de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden. 
   
 8. Gimbrère International Advocaten is gerechtigd haar werkzaamheden eerst aan te vangen of voort te zetten nadat de opdrachtgever een in redelijkheid door Gimbrère International Advocaten vast te stellen voorschot heeft vol-daan. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie. 
   
 9. Het door Gimbrère International Advocaten gehanteerde standaard uurtarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Indien van het standaard uurtarief wordt afgeweken, wordt dit bij aanvang van de werkzaamheden vastgelegd. Verschot-ten (zoals griffierechten, procureurs- en deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, etc.) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 6% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten zoals onder meer papier, porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten, alsmede kosten die samenhangen met de uitvoering van verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschul-digde BTW. 
   
 10. Declaraties van Gimbrère International Advocaten dienen binnen 14 dagen zonder verrekening te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is en hij een vertragingsrente, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW, aan Gimbrère International Advocaten verschuldigd is. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Gimbrère International Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na aanmaning de declaratie niet voldoet, is hij buitengerechte-lijke invorderingskosten verschuldigd volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 100,--. 
   
 11. Gimbrère International Advocaten archiveert afgesloten dossiers gedurende een periode van vijf jaar. Na omme-komst van deze periode worden de dossiers vernietigd. 
   
 12. Op de rechtsverhouding tussen Gimbrère International Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Naast de wettelijk bevoegde rechter is de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit een aan Gimbrère International Advocaten ver-strekte overeenkomst van opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. 
   
 13. Gimbrère International Advocaten hanteert een klachtenregeling. Deze wordt op aanvraag verstrekt.

Bel. Mail.
Of kom langs.

Er is altijd een praktische oplossing, en een advocaat van Gimbrère helpt je daarbij