Stiefoudergevaar dreigt: Hoe persoonlijke eigendommen en vermogen uit de familie kunnen verdwijnen.

De trouwring van je overleden moeder komt met het overlijden van je vader in handen van je stiefmoeder. Deze situatie lijkt ondenkbaar echter is dit onder Nederlandse wetgeving de normale procedure als er door je ouders niks apart geregeld is.

foto-vrouw-met-ring(klein).jpg

In Nederland is het recht van de langstlevende om ongestoord voort te leven een groot goed. De keuze van de wetgever daarvoor blijkt uit het Burgerlijk Wetboek. De gedachtegang van de wetgever is dat de langstlevende verzorgd moet achterblijven en zoveel mogelijk het bestaande leefpatroon moet kunnen voortzetten. Dit betekent dan ook dat de kinderen slechts een niet-opeisbare geldvordering krijgen ten laste van de nog levende (stief)ouder.

Deze niet-opeisbare geldvordering wordt in beginsel pas opeisbaar bij overlijden van deze (stief)ouder. Dit strookt met de eerder genoemde gedachte van de wetgever dat deze persoon verzorgd moet achterblijven en financieel zo weinig mogelijk verschil merkt door het wegvallen van zijn of haar echtgenoot.

Kan een niet-opeisbare geldvordering bij leven worden opgeëist?

Een niet-opeisbare vordering kan in de meeste gevallen niet direct worden opgeëist. Er zijn voorwaarden verbonden aan het moment waarop dit wel kan. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen ingeval dat de echtgenoot failliet wordt verklaard* of dat deze komt te overlijden.

Wat kan een erfgenaam doen om zijn niet-opeisbare vordering veilig te stellen?

De kinderen hebben de mogelijkheid om hun niet opeisbare vordering veilig te stellen. Zij kunnen dit doen door goederen aan te wijzen met een waarde van ten hoogste die geldvordering. De stiefouder kan er echter ook voor kiezen om zekerheid te stellen. Vervolgens kunnen zij hun stiefouder verplichten het eigendom van deze goederen over te dragen. Belangrijk hierbij is te vermelden dat het slechts gaat om het “blote” eigendom. Het vruchtgebruik blijft bij de stiefouder tot het moment dat de oorspronkelijke niet-opeisbare vordering opeisbaar zou worden.**

Stiefoudergevaar erfenis

Door tijdig met een advocaat te overleggen kunnen zowel roerende als onroerende goederen veilig worden gesteld. 

Zijn deze regels altijd van toepassing of kan hiervan ook worden afgeweken?

Bovenstaande regeling is niet dwingend en er kan bij testament van worden afgeweken. Gebeurt dit niet dan is de wettelijke regeling van toepassing.

Heeft u vragen over dit artikel, een testament of andere onderwerpen binnen het Erfrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het onderstaande contactformulier of mail mij direct op slingerland@gimbrere.nl.

*of dat er ten aanzien van hem of haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

** deze rechten hebben de kinderen overigens ook op het moment dat de nog levende ouder aangeeft opnieuw te gaan trouwen en zij een geldvordering hebben uit de nalatenschap van hun eerst overleden ouder.

Weblog