Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand

Let op, bestuurders! De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 17 maart 2017 geoordeeld dat de bestuurder van de B.V. samen met de B.V. persoonlijk aansprakelijk is voor de ontstane huurachterstand.

03B88595 verkleind.jpg

Aansprakelijkheid bestuurder voor huurachterstand

De B.V. had jarenlang de huur niet betaald, terwijl er in deze jaren wel gebruik was gemaakt van het gehuurde voor de uitoefening van haar bedrijf. De rechtbank oordeelde dat een goed bestuurder in zulke gevallen maatregelen dient te treffen om de schade te beperken. Zo mag er van de bestuurder bij het niet kunnen betalen van de schulden in het uiterste geval worden verwacht dat het faillissement van de B.V. wordt aangevraagd. Deze maatregel voorkomt immers dat de schulden verder oplopen, waardoor de ontstane schade beperkt blijft.

Aangezien de bestuurder had nagelaten om maatregelen te treffen om de schade te beperken, oordeelde de rechtbank dat de bestuurder in het licht van deze omstandigheden een persoonlijk verwijt kon worden gemaakt van de huurachterstand. Als gevolg hiervan was de bestuurder mede aansprakelijk voor de voor de verhuurder ontstane schade.

Gebreken aan de gehuurde ruimte: huurvermindering gerechtvaardigd?

Wanneer de gehuurde ruimte gebreken vertoont die het huurgenot aantasten, heeft de huurder recht op een huurvermindering. Dit betekent echter niet dat de huurder helemaal geen huur hoeft te betalen. De huurvermindering moet in een redelijke verhouding staan tot het gebrek.

Ernstige gebreken: opschorting huur?

De BV had jarenlang geen huur betaald. Zij meende dat zij de huur mocht opschorten wegens ernstige gebreken aan het gehuurde. De rechtbank Rotterdam gaf in dit verband aan dat er wel heel wat aan de hand moet zijn om gerechtvaardigd geen huur te hoeven te betalen. Dan moet er bijna sprake zijn van een situatie waarbij het gehuurde op geen enkele wijze gebruikt kan worden. Nu het gehuurde aantoonbaar wel gebruikt was in al die jaren, was van een gerechtvaardigde opschorting van de volledige huur geen sprake, aldus de rechtbank.

Contractuele boete gerechtvaardigd?

Aangezien de B.V. geen gegronde reden had voor het niet betalen van de huur, meende de rechtbank dat de contractuele boetes voor het niet (tijdig) betalen van de huur toewijsbaar waren. Nu de contractuele boete gezien moet worden als een straf voor de B.V. voor het niet nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, meende de rechtbank dat de bestuurder voor het betalen van de boete niet persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld.

Matigen boete?

De rechtbank kreeg  van de B.V. het verzoek om de boete te matigen. De rechtbank oordeelde dat hiervan alleen maar sprake kan zijn als het toepassen van het boetebeding tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat leidt. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van een buitensporig en onaanvaardbaar resultaat, worden verschillende zaken bekeken. Zo wordt bekeken of de verhouding van de werkelijke schade en de hoogte van de boete wel overeenkomen. Daarnaast spelen ook de aard van de overeenkomst, de inhoud en de strekking van het boetebeding en de omstandigheden waarin het boetebeding is ingeroepen een rol. De rechtbank Rotterdam matigde uiteindelijk de boete omdat er anders sprake zou zijn van een wanverhouding tussen de de daadwerkelijk geleden schade (de huurachterstand) en de opgelegde boete.

Wilt u de uitspraak op uw eigen gemak rustig terug lezen, klik dan hier voor uitspraak. Voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid bij huurachterstanden neemt u contact op met mr. Daphne Hendriks, advocaat bij Gimbrère Advocaten.

Onze laatste weblogs

Over de auteur

Daphne-Hendriks.jpg
“ Altijd goed zichtbaar blijven voor je cliënten ”

Daphne Hendriks

Neem vrijblijvend contact met ons op