Hebben is hebben, krijgen is de kunst - Incassoprocedures in Spanje

Column Spanje Magazine december 2012.

Een incassoprocedure in Nederland gaat net even anders dan in Spanje. In deze column vertellen wij u de belangrijkste verschillen.

In tijden van economische crisis is er doorgaans meer aandacht voor het innen van openstaande vorderingen. Nederlandse bedrijven die zaken doen in Spanje zullen haast zonder uitzondering te maken hebben gekregen met de vraag hoe om te gaan met een vordering die, ook na lang aandringen, niet betaald lijkt te gaan worden. In dergelijke gevallen is het noodzakelijk om passend in te grijpen om uw debiteur tot betaling te bewegen. Soms lukt dat door een enkele brief te schrijven, maar soms heeft een geldconflict een stelliger aanpak nodig. Een incassoprocedure in Nederland gaat net even anders dan in Spanje. In deze column vertellen wij u de belangrijkste verschillen.

Verschillen tussen Nederland en Spanje

Wanneer op een bepaald moment het besluit wordt genomen om hulp van buitenaf in te roepen bij het incasseren van de fac­tuur, begint meestal pas het bewustwordingsproces van de verschillen die er op dit gebied bestaan tussen Nederland en Spanje. Waar een Nederlandse ondernemer snel geneigd zal zijn om een conservatoir beslag te leggen (een beslaglegging die gedaan wordt nog voor dat er een vonnis is uitgesproken), blijkt deze oplossing in Spanje lang niet zo eenvoudig toe te passen. Zo zal onder meer het concrete gevaar dat de schuldenaar zijn activa zal laten verdwijnen, aangetoond moeten worden. Verder dient er door de schuldeiser bij de Spaanse rechtbank een borg­som betaald te worden, als garantie voor eventuele schade die aan de kant van de schuldenaar zou kunnen ontstaan wanneer het beslag achteraf onterecht blijkt. Een ander probleem is dat er in Spanje geen deurwaarders bestaan. De taken die in Nederland door de deurwaarder worden uitgevoerd, liggen in Spanje bij ambte­naren van de rechtbank. U begrijpt dat dit de snelheid van een incassoprocedure niet bepaald ten goede komt.

Om een beeld te krijgen van de financiële situatie van een Spaan­se onderneming met een betalingsachterstand, is het verstandig eerst de openbare registers te laten raadplegen. In veel gevallen is het aan de hand van het beeld dat hieruit naar voren komt al mogelijk om een inschatting te maken van de kansen om de vordering te in­casseren.

Gerechtelijke incasso

Al naar gelang het type schuld en de hoogte hiervan bestaan er in Spanje verschillende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen. De mogelijkheden zijn als volgt:

  • Juicio monitorio: dit is een betalingsbevel procedure waarbij relatief snel een vonnis wordt gewezen als er geen verweer wordt gevoerd. De debiteur wordt door de rechtbank aangemaand om binnen 20 dagen te betalen of verweer te voeren. Als er verweer wordt gevoerd dient een uitvoerige bodemprocedure gestart te worden;
  • Juicio verbal: Bij deze procedure wordt na een dagvaarding een zitting door de rechtbank gepland. In dit geval zijn er geen voorafgaande hoorzittingen om de bewijzen aan te voeren en enkel alleen de voorafgaande mondelinge verklaring van de eiser en de debiteur;
  • Juicio ordinario: dit type procedure geldt voor vorderingen groter dan  €6.000,- en waarbij uitvoerig wordt geprocedeerd hetgeen 1 à 2 jaar kan gaan duren;
  • Juicio cambiario: dit is een procedure voor cheques en wissels: Indien uw vordering gebaseerd is op een onbetaalde cheque of wissel bestaat in Spanje een aparte procedure om deze te weerleggen. De rechter maant de debiteur tot betaling binnen 10 dagen en kan tegelijkertijd beslag leggen op goederen van de debiteur.