Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 kunnen werknemers waarvan het dienstverband wordt beëindigd, aanspraak maken op de zogenaamde transitievergoeding. Dit geldt voor zowel vaste, tijdelijke als arbeidsongeschikte werknemers, indien en voor zover de werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest.

ING_33594_72916.jpg

Veel werkgevers zien de transitievergoeding als een extra en onrechtvaardige kostenpost waar het gaat om de langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Het salaris is immers gedurende een periode van twee jaar (volledig) doorbetaald en er zijn de nodige kosten voor de re-integratie gemaakt. Om die reden laten werkgevers op dit moment de arbeidsovereenkomst na de periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid (het moment waarop het opzegverbod bij ziekte eindigt) veelal in stand om op die wijze te voorkomen dat bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding betaald moet worden. De jurisprudentie maakt duidelijk dat het “slapende dienstverband” is toegestaan, tenzij de arbeidsovereenkomst enkel in stand wordt gelaten om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. 

Wetsvoorstel

In december 2016 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld werkgevers te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor de bedongen arbeid. Deze compensatie zal voor iedere werkgever gaan gelden, waarbij de omvang van de onderneming niet van belang is. De compensatie zal door het UWV worden verstrekt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. In verband met de bekostiging van de compensatie zal de uniforme premie worden verhoogd.

De hoogte van de compensatie

De hoogte van de compensatie is in beginsel gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding. Echter, er gelden een drietal beperkingen:

  1. Er zal niet méér aan compensatie betaald worden dan de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt;
  2. De compensatie zal nooit méér bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer door de werkgever betaalde loon;
  3. Wanneer aan de werkgever een zogenaamde loonsanctie is opgelegd door het UWV in verband met onvoldoende re-integratie-inspanningen, dan telt de periode van de loonsanctie niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Praktische tips!

Bij ministeriële regeling zullen nog concrete regels worden gesteld ten aanzien van de aanvraag en de verstrekking van de compensatie. De wet zal naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2019 in werking treden. Dat betekent niet dat de komende regeling op dit moment niet van belang is. Het is namelijk zo, dat de regering voornemens is om het mogelijk te maken dat ook werkgevers die vóór de inwerkingtreding een transitievergoeding hebben betaald, in aanmerking kunnen komen voor de compensatieregeling. De wetswijziging krijgt dus in feite terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Het is daarom de vraag voor werkgevers of het nog aanbevelenswaardig is om een “slapend dienstverband” in stand te houden. De hoogte van een in het voorkomende geval te betalen transitievergoeding loopt immers alleen maar op, terwijl de voorgenomen compensatieregeling is beperkt tot de hoogte van de transitievergoeding op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt.

Verder zal de compensatieregeling ook gelden indien er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Juist vanwege de eerder genoemde terugwerkende kracht van de compensatieregeling is het van belang om nu al concreet in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat de reden voor de beëindiging is gelegen in de langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Alleen in dat geval kan immers aanspraak worden gemaakt op compensatie.

Heeft u vragen of zoekt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Maikel Faassen, dan wel één van de andere advocaten van ons kantoor.

 

Over de auteur

Maikel Faassen.jpg
“ Kwaliteit, creativiteit en resultaat ”

Maikel Faassen